Informujemy, że zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie „Polityka prywatności” Administrator wykorzystuje w Sklepie internetowym pliki typu cookies (tak zwane ciasteczka).
Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza akceptację obowiązujących w nim zasad Polityki prywatności.

§1. Pojęcia stosowane w Regulaminie

1. Przez „Sklep internetowy” należy rozumieć usługę świadczoną za pośrednictwem sieci Internet w domenie ogrzewanie-24.pl na wszystkich jej stronach i w subdomenach.
2. Właścicielem Sklepu internetowego jest firma:
IPT Polska Sp. z o.o., NIP 9372735688, REGON 38910174500000, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Gładka 57, 43-346 Bielsko-Biała, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000904254, oraz zgłoszona do właściwego Urzędu Skarbowego jako podatnik VAT czynny, zwana w dalszej części „Sprzedającym”.
3. Przez „Regulamin” rozumie się niniejszy dokument, zawierający podstawowe pojęcia i postanowienia związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego.
4. Sprzedający prowadzi działalność jako autoryzowany dystrybutor regionalny firmy:
Termo-Fol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP 6762485192, REGON 360819770, z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Dietla 50 lok. 12, 31-039 Kraków, zarejestrowanej przez Sąd Rejestrowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000544694, zwanej dalej „Partnerem biznesowym”.
5. Sprzedający zawarł z Partnerem biznesowym umowę o współpracy na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, regulującą między innymi prawo do używania znaku towarowego i materiałów graficznych, będących własnością Partnera biznesowego oraz zasady współpracy, w szczególności obsługi Klienta.
6. Sprzedający przyjmuje płatności między innymi za pośrednictwem firmy:
PayPro Spółka Akcyjna, NIP 7792369887, REGON 301345068, z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000347935, oraz wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014, prowadzącej działalność za pośrednictwem serwisu internetowego Przelewy24, zwanej w dalszej części „Partnerem rozliczeniowym”.
7. Wysyłki zamówień są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej:
DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP 5260204110, REGON 012026421, z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028368, zwanej dalej „Operatorem logistycznym”.

§2. Postanowienia ogólne

1. Sprzedający prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu internetowego na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
2. „Konsument” jest to osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 221. ustawy Kodeks Cywilny(1).
3. „Przedsiębiorstwo” jest to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 551. ustawy Kodeks Cywilny(1), niezależnie od formy prawnej prowadzenia tej działalności, dokonujący ze Sprzedającym czynności prawnej związanej z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. O ile nie wyszczególniono inaczej, przez słowo „Klient” należy rozumieć zarówno Konsumenta, jak i Przedsiębiorstwo, o których mowa powyżej, a także wszelkie organizacje działające na podstawie pozostałych przepisów prawa, w szczególności organizacje kościelne i związki religijne.
5. „Towar” jest to przedmiot sprzedaży udostępniony Klientom przez Sprzedającego w jego Sklepie internetowym.
6. Ceny Towaru podane w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
7. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedającego z Klientem, zwanymi wspólnie w dalszej części „Stronami umowy”.

§3. Składanie zamówień

1. Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób:
1) poprzez formularz dostępny w Sklepie internetowym (tak zwany Koszyk),
2) za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w Sklepie internetowym,
3) telefonicznie pod numerem telefonu podanym w Sklepie internetowym.
2. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie przez Klienta wszystkich danych umożliwiających dalsze procedowanie zamówienia, w szczególności podanie prawidłowego adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu do kontaktu oraz danych teleadresowych do wysyłki Towaru.
3. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
4. Wiążące dla Stron umowy są informacje znajdujące się na stronie Sklepu internetowego przy kupowanym Towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
5. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny(1). Klient poprzez złożenie zamówienia składa ofertę zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży zamówionego Towaru.
6. Po weryfikacji złożonego zamówienia Sprzedający wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w §3. ust. 5. powyżej, i z chwilą w której Klient mógł zapoznać się z jej treścią zostaje zawarta umowa, zwana dalej „Umową sprzedaży”.
7. Termin realizacji zamówienia wynikającego z Umowy sprzedaży jest liczony od momentu otrzymania przez Sprzedającego od Partnera rozliczeniowego wiążącej informacji o rozliczeniu transakcji płatniczej na rzecz Sprzedającego, zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedającego lub złożenia przez Klienta oświadczenia woli o wyborze formy płatności przy odbiorze.

§4. Sposoby zapłaty

1. Klient może zapłacić za zamówienie w następujący sposób:
1) bezgotówkowo poprzez płatności elektroniczne realizowane za pośrednictwem Partnera rozliczeniowego lub przelewem na wskazany przez Sprzedającego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i płatność” numer rachunku bankowego – w przypadku wyboru formy płatności w postaci przedpłaty,
2) gotówką lub za pomocą instrumentów płatniczych przy wykorzystaniu terminala POS – w przypadku wyboru formy płatności przy odbiorze.
2. Warunkiem wydania Towaru jest dokonanie przez Klienta zapłaty należności za Towar i koszty jego wysyłki. Należność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna zostać uregulowana w przeciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
3. W przypadku nieuregulowania przez Klienta zapłaty należności wynikającej z Umowy sprzedaży w terminie oraz za pośrednictwem jednego ze sposobów przewidzianych w Regulaminie, Umowę sprzedaży Strony umowy uznają za niezawartą, a zamówienie za anulowane.

§5. Wysyłka Towaru

1. Sprzedający realizuje wysyłki zamówionego Towaru za pośrednictwem Operatora logistycznego w formie paczek.
2. Zamówiony Towar może zostać wysłany z magazynu Partnera biznesowego w sposób bezpośredni.
3. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie jeden dzień roboczy od dnia, o którym mowa w §3. ust. 7. powyżej, o ile została zawarta Umowa sprzedaży, o której mowa w §3. ust. 6. Wysłanie zamówionego Towaru jest równoznaczne z realizacją zamówienia.
4. Operator logistyczny realizuje dostawy przesyłek w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych, przy czym zwykle jest to jeden dzień roboczy.
5. Za opóźnienie w doręczeniu przesyłki wynikające z podania przez Klienta nieprawidłowych danych teleadresowych, w szczególności kodu pocztowego i numeru telefonu do kontaktu, Sprzedający nie odpowiada, jak również za opóźnienia wynikające z pozostałych przyczyn leżących po stronie Klienta, takich jak brak dostępności do odbioru przesyłki, odmowa odbioru czy brak możliwości kontaktu telefonicznego Operatora logistycznego z Klientem.
6. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności Operatora logistycznego integralności doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient jest zobowiązany do sporządzenia protokołu szkody.
7. Protokół szkody, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zawierający wszystkie wymagane informacje oraz opis sytuacji należy przesłać Sprzedającemu za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podanej na stronie Sklepu internetowego, poprzez formularz dostępny w Sklepie internetowym w zakładce „Kontakt z nami” lub tradycyjnie w formie papierowej. Protokół szkody jest niezbędny do dalszego procedowania reklamacji z tego tytułu u Operatora logistycznego i Partnera biznesowego. Bez poprawnie i czytelnie wypełnionego protokołu szkody reklamacje tego rodzaju nie będą mogły zostać rozpatrzone.

§6. Procedura reklamacyjna

1. W przypadku niezgodności Towaru z Umową Klient powinien dostarczyć do Sprzedającego reklamowany towar wraz z opisem niezgodności na formularzu reklamacyjnym na koszt własny. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Klient może odesłać Towar za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika lub dostarczyć osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu na adres:
TERMOFOL Dystrybutor Regionalny
IPT Polska Sp. z o.o.
ul. Legionów 40
43-300 Bielsko-Biała
3. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności.
4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zwraca Klientowi poniesione koszty wysyłki wadliwego Towaru. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięciem niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedający.
5. Sprzedający odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez ustawę Kodeks Cywilny(1) przez okres 24 miesięcy (w przypadku towarów nowych) lub przez okres 12 miesięcy (w przypadku towarów używanych).
6. Klient w momencie wystąpienia wady może zażądać od Sprzedającego w ramach prawa rękojmi:
- wymiany Towaru na nowy,
- naprawy Towaru,
- obniżenia ceny,
- odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
7. Sprzedający ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania.
8. Sprzedający rozpatrzy żądania Klienta biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
- łatwość i szybkość wymiany lub naprawy Towaru,
- charakter wady – istotna czy nieistotna,
- to, czy Towar był wcześniej reklamowany.
9. Sprzedający może odmówić żądaniu Klienta w zakresie wymiany bądź naprawy Towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa Towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru) lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości). W takim przypadku Sprzedający zaproponuje alternatywne rozwiązanie.
10. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)(3).

§7. Odstąpienie od umowy

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta(2) Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest skuteczne, jeżeli Konsument wyśle Sprzedającemu w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Ustawy o prawach konsumenta(2), za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podanej na stronie Sklepu internetowego, poprzez formularz dostępny w Sklepie internetowym w zakładce „Kontakt z nami” lub tradycyjnie w formie papierowej. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Konsument zwraca towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na swój koszt. Konsument może odesłać Towar za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika lub dostarczyć osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu na adres:
TERMOFOL Dystrybutor Regionalny
IPT Polska Sp. z o.o.
ul. Legionów 40
43-300 Bielsko-Biała
4. Sprzedający sprawdzi stan odesłanego Towaru w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.
5. Sprzedający zwróci zapłaconą przez Konsumenta należność, o której mowa w §4. ust. 2. powyżej, za pośrednictwem takiego samego sposobu zapłaty, jaki został wykorzystany do jej uregulowania. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie dokonany na kartę.
6. W przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, poniesione przez niego dodatkowe koszty przekraczające koszt najtańszej dostawy nie zostaną zwrócone. Sprzedający zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego Towaru.
7. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
8. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. folia grzewcza ucięta na zamówiony wymiar);
- o dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu przewidzianego do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o świadczeniu usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo do odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
- w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
10. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorstwu.

§8. Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów opublikowanych w Sklepie internetowym (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody Sprzedającego.
2. Znaki towarowe i materiały graficzne opublikowane w Sklepie internetowym stanowią własność intelektualną ich prawnych właścicieli, w szczególności Partnera biznesowego, Partnera rozliczeniowego i Operatora logistycznego, lub też ich dalszych partnerów, i mogą być wykorzystywane przez Sprzedającego na podstawie zawartych z nimi umów.
3. App Store® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Apple Inc. z siedzibą w Cupertino w USA, stan Kalifornia. Facebook® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park w USA, stan Kalifornia. Google Play® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Google LLC z siedzibą w Mountain View w USA, stan Kalifornia. Tuya Smart® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Tuya Global Inc. z siedzibą w Santa Clara w USA, stan Kalifornia. PrestaShop® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy PrestaShop SA z siedzibą w Paryżu we Francji.

§9. Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient bądź jego przedstawiciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego i jego partnerów w celu realizacji zamówienia.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, jak również dobrymi praktykami w tym zakresie.
3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego zostały ujęte w dokumencie dostępnym w Sklepie internetowym w zakładce „Polityka prywatności”.

§10. Środki techniczne

1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania zdjęć i opisów Towaru oraz składania zamówień, niezbędne jest:
1) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartfon) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
2) dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
3) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu realizacji procesu zamawiania Towaru w Sklepie internetowym).

§11. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin sklepu”.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony. Treść zmienionego Regulaminu zostanie opublikowana na stronie Sklepu internetowego.
3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w §11. ust. 2. powyżej.
4. Strony umowy uznają, że zmiany Regulaminu zostały zaakceptowane przez Klienta bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności, o ile Klient nie wypowiedział Umowy sprzedaży do końca upływu okresu, o którym mowa w §11. ust. 3. powyżej, i o ile postanowienia Umowy sprzedaży nie zostały w całości wykonane przed publikacją treści zmienionego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisy ustawy Kodeks Cywilny(1) oraz Ustawy o prawach konsumenta(2).

Bielsko-Biała, dnia 01.01.2022r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz wypełnić i odesłać tylko w przypadku decyzji o odstąpieniu od umowy)

TERMOFOL Dystrybutor Regionalny
IPT Polska Sp. z o.o.
ul. Legionów 40
43-300 Bielsko-Biała

Ja ___________________________________________________________ (imię i nazwisko)
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
_______________________________________________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy: ____________________________________________________
Imię i nazwisko Konsumenta: ______________________________________________________
Adres Konsumenta: ______________________________________________________________
Informacje dodatkowe: ___________________________________________________________
Data: __________________________________________________________________________
Podpis Konsumenta *: ____________________________________________________________
* jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej

Załącznik nr 2 do Regulaminu

FORMULARZ REKLAMACYJNY

TERMOFOL Dystrybutor Regionalny
IPT Polska Sp. z o.o.
ul. Legionów 40
43-300 Bielsko-Biała

Ja ___________________________________________________________ (imię i nazwisko)
niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:
1. _____________________________________________________________________________
Data wykrycia wady: _____________________________________________________________
Szczegółowy opis wykrytych wad: ___________________________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy: ____________________________________________________
Imię i nazwisko lub nazwa Klienta: __________________________________________________
Adres Klienta: ___________________________________________________________________
Żądania Klienta:
wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna)*
* niepotrzebne skreślić
Informacje dodatkowe: ___________________________________________________________
Data: __________________________________________________________________________
Podpis Klienta**: ________________________________________________________________
** jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej

Przypisy

(1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)

(2) Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

(3) https://www.uokik.gov.pl/, Informacja na temat polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich na oficjalnej stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów