Informujemy, że zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie „Polityka prywatności” Administrator wykorzystuje w Sklepie internetowym pliki typu cookies (tak zwane ciasteczka).
Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza akceptację obowiązujących w nim zasad Polityki prywatności.

FOTOWOLTAIKA – ZASADA DZIAŁANIA

Fotowoltaika

Fotowoltaika to technologia, która jeszcze do niedawna była dostępna wyłącznie dla najbogatszych. Obecnie dzięki postępowi technicznemu udoskonalone metody wytwarzania komponentów składających się na instalacje fotowoltaiczne pozwalają na ich dużo tańszą produkcję, dzięki czemu fotowoltaika weszła pod strzechy i stała się dostępna praktycznie dla każdego. Rosnące zanieczyszczenie środowiska naturalnego jak również wyczerpywanie się złóż paliw kopalnych, a co za tym idzie wzrost cen prądu sprawiają, że odnawialne źródła energii (OZE) to na dzień dzisiejszy już nie kaprys dla bogatych, ale konieczność dla każdego, szczególnie dla osób, które posiadają dom i chcą mieć prąd za darmo. Dotacje i ulgi na fotowoltaikę sprawiają, że realny koszt takiej inwestycji zwykle mieści się w kwocie czterocyfrowej.

Fotowoltaika jako sposób pozyskiwania ekologicznej energii elektrycznej z energii słonecznej zyskuje coraz bardziej na popularności. Korzystanie z energii elektrycznej pochodzącej ze Słońca jest możliwe po wykonaniu odpowiedniej instalacji solarnej, którą należy zamontować bezpośrednio na dachu budynku mieszkalnego lub gospodarczego, bądź też na pobliskim gruncie. Instalacje fotowoltaiczne umożliwiają przetworzenie energii promieni słonecznych na prąd, z którego następnie można korzystać w domach lub przedsiębiorstwach.

Panele fotowoltaiczne zbudowane są z ogniw fotowoltaicznych połączonych w moduły dla uzyskania lepszych rezultatów. Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystują krzem jako półprzewodnik, który pod wpływem energii promieni słonecznych przewodzi ładunek elektryczny. Energia wytworzona przez panel fotowoltaiczny jest przekształcana w falowniku na prąd zmienny zgodny z parametrami sieci elektrycznej zasilającej budynek. Tak właśnie powstaje prąd w panelach słonecznych.

Fotowoltaika zyskuje coraz większą popularność nawet u osób, które dotychczas nie były zainteresowane wprowadzaniem żadnych innowacji w funkcjonowaniu własnych gospodarstw domowych. Powodem tej zmiany są oczywiście rosnące koszty energii, w tym ogrzewania, ponieważ instalacje fotowoltaiczne dają gwarancję uzyskania realnej redukcji tych kosztów w perspektywie długoterminowej. Jeśli więc nawet troska o środowisko naturalne nie przekonuje osób dotychczas sceptycznie nastawionych, to z pewnością zrobi to możliwość znacznego zaoszczędzenia na rachunkach.

FOTOWOLTAIKA W KILKU KROKACH

Fotowoltaika

Instalacja fotowoltaiczna w domu czy w firmie to w praktyce mała elektrownia solarna. Elementy wchodzące w jej skład to nie tylko panele słoneczne, ale również falowniki, osprzęt, mocowania oraz usługi związane z zamontowaniem i zaprojektowaniem instalacji solarnej. Dzięki kompetencjom naszego doświadczonego zespołu, cały projekt inwestycyjny przebiega płynnie, jest prosty i uporządkowany według następujących etapów:

 • Etap 1 – Konsultacje z doradcą.
  Wstępna konsultacja z doradcą z naszej firmy jest zawsze bezpłatna. Wystarczy wysłać prośbę o kontakt poprzez formularz z podaniem numeru telefonu oraz dogodnej pory kontaktu lub samodzielnie zadzwonić pod jeden z numerów dostępnych na stronie. Na tym etapie ustala się zapotrzebowanie energetyczne budynku, wstępne parametry instalacji oraz korzyści finansowe.
 • Etap 2 – Projekt instalacji solarnej.
  Instalacje fotowoltaiczne wymagają profesjonalnego projektu, którym zajmie się zawodowy inżynier z wieloletnim doświadczeniem. Do wykonania projektu niezbędne będą precyzyjne pomiary oraz wizja lokalna w miejscu późniejszego montażu elektrowni solarnej. Pełne wykorzystanie potencjału energetycznego zależy od indywidualnych warunków technicznych w danej lokalizacji.
 • Etap 3 – Podpisanie umowy.
  Na tym etapie znany jest już budżet instalacji fotowoltaicznej, uwzględniający specyfikę danego budynku i wszelkie dodatkowe wymagania. Zasady współpracy są jasne, a zapisy umowy klarowne. Do decyzji Klienta należy sposób sfinansowania inwestycji, przy czym w tym zakresie również może liczyć na wsparcie i doradztwo ze strony naszej firmy. Umowa zawierana jest na piśmie.
 • Etap 4 – Montaż paneli słonecznych.
  Instalacja fotowoltaiczna zostanie wykonana w terminie ustalonym z Klientem. Montażu dokonają wykwalifikowani fachowcy z wieloletnią praktyką, posiadający uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Nasi specjaliści załatwią ponadto wszystkie niezbędne zgody i dokumenty, jak również podłączenie dwukierunkowego licznika prądu w Punkcie Poboru Energii (PPE).
 • Etap 5 – Radość z wykorzystania energii słonecznej.
  W pełni ekologiczny prąd ze Słońca to czysta radość. Nasz Klient otrzymuje również 24-godzinny dostęp on-line do informacji o produkcji jak i zużyciu energii elektrycznej pozyskiwanej przez instalację solarną. Dodatkową korzyścią jest możliwość odzyskania części wydatków poniesionych na inwestycję w fotowoltaikę poprzez skorzystanie z przysługujących dotacji i ulg na ten cel.

DOFINANSOWANIE DO FOTOWOLTAIKI

Ulgi i dotacje do fotowoltaiki z pewnością są ogromną zachętą do jej zastosowania w domu czy małej firmie i zainteresują każdego, kto ma plany związane z unowocześnieniem swojej instalacji energetycznej, a przede wszystkim obniżeniem kosztów jej bieżącej eksploatacji. Realizacja hasła „prąd za zero złotych” dzięki niewielkim kosztom zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej oraz wsparciu rządowemu w dziedzinie OZE (odnawialnych źródeł energii) jest możliwa i realna do osiągnięcia. Poniżej wymieniono aktualne formy pomocy rządowej, pozwalające łatwo otrzymać dofinansowanie do fotowoltaiki.

Ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę

Fotowoltaika

Ta forma wsparcia rozwoju technologii fotowoltaicznej jest najprostsza do uzyskania i najłatwiej dostępna, dlatego też najwięcej osób z niej korzysta. Ulga termomodernizacyjna przysługuje każdemu podatnikowi, rozliczającemu się w Polsce deklaracją PIT na zasadach ogólnych czyli na podstawie skali podatkowej lub w oparciu o jednolitą stawkę podatku 19% (tzw. „liniówką”) czy też ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Składając w 2021r. roczną deklarację podatkową za 2020r. należy dołączyć do niej załącznik PIT/O, w którym można uwzględnić nawet 53 tys. zł odliczenia z tytułu wydatków poniesionych na termomodernizację, a małżonkowie kwotę podwójną. Jak łatwo zauważyć, ta forma wsparcia jest najbardziej korzystna dla osób o wysokich dochodach rozliczających się skalą podatkową i przekraczających pierwszy próg podatkowy, gdyż pozwala uzyskać wysoki zwrot podatku. Wystarczy być właścicielem albo współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wyczerpującego definicję ustawową(1).

Ulga termomodernizacyjna może być odliczana przez 3 kolejne lata, liczone od końca roku, w którym rozpoczęto inwestycję termomodernizacyjną. Wydatki należy odliczać na bieżąco, czyli osobno w przypadku każdego roku kalendarzowego. Jeżeli jednak dochód w danym roku okaże się niższy niż wydatki, można je odliczyć w kolejnych latach, chociaż nie dłużej niż przez 6 lat od roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podstawę odliczenia stanowią faktury VAT wystawione na podatnika i opłacone przez niego osobiście, a sprzedający musi być płatnikiem podatku VAT. Ponadto wydatki muszą mieścić się w wykazie towarów i usług opublikowanym w dotyczącym tego zagadnienia rozporządzeniu(2). Inwestycja musi zostać rozpoczęta, a jej realizacja zakończona maksymalnie w ciągu 3 lat, liczonych od dnia poniesienia pierwszego wydatku. Należy też pamiętać o wykonaniu audytu energetycznego przed dokonaniem termomodernizacji oraz po jej zakończeniu.

Program „Mój Prąd” – dotacja na fotowoltaikę

Fotowoltaika

Ocieplanie się klimatu jest faktem, z którym rządy poszczególnych państw zobowiązały się walczyć poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Polski rząd przeznaczył 1,1 mld.  zł w ramach programu „Mój Prąd” na pobudzenie inwestycji w produkcję energii elektrycznej z niewielkich instalacji fotowoltaicznych na terenie Polski(3). Program jest stosunkowo prosto skonstruowany i czytelny dla beneficjentów. Wnioski proceduje się przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Można je składać w formie on-line poprzez stronę funduszu, lub osobiście w formie papierowej. Program doczekał się już dwóch edycji naboru wniosków, natomiast nabór do trzeciej edycji w 2021r. nie został jeszcze rozpoczęty(4).

W ramach programu „Mój Prąd” można otrzymać dotację do 5 tys.  zł na jedną mikroinstalację fotowoltaiczną w formie pokrycia do 50% kosztów kwalifikowanych. Dotacja jest zwolniona z podatku dochodowego, a wydatki nieobjęte wsparciem można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Okres kosztów kwalifikowanych ustalono od 23 lipca 2019r. do 31 grudnia 2025r. i obejmują one zakup, montaż, odbiór, a także uruchomienie instalacji PV nowych, czyli takich, które zostały wyprodukowane maksymalnie 24 miesiące przed dniem ich montażu. Pomoc nie może być wypłacona w związku ze zwiększeniem mocy już istniejących instalacji fotowoltaicznych, jak również instalacji przyłączonych ani wydatków poniesionych przed dniem 23 lipca 2019r.

O dofinansowanie z programu „Mój Prąd” należy ubiegać się po zakończeniu inwestycji w mikroinstalację fotowoltaiczną. Moc instalacji PV powinna wahać się w przedziale 2-10kW i służyć na potrzeby już wybudowanych budynków mieszkalnych. Beneficjentem tej formy wsparcia może zostać osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na potrzeby własne, która ma zawartą umowę kompleksową z OSD (Operatorem Sieci Dystrybucyjnej), regulującą kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energetycznej prądu wytworzonego w mikroinstalacji prywatnej. W praktyce oznacza to instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego w PPE (Punkcie Poboru Energii). Ostatnim warunkiem skorzystania z tej formy wsparcia jest złożenie zobowiązania do eksploatacji instalacji PV przez okres minimum 3 lat od dnia montażu.

Preferencyjna stawka VAT 8% na fotowoltaikę

Fotowoltaika

Kolejną ulgą na inwestycję w fotowoltaikę jest ustanowienie preferencyjnej stawki VAT w wysokości 8% na panele fotowoltaiczne zakupione przez inwestorów indywidualnych z przeznaczeniem do zamontowania w budynkach objętych tak zwanym społecznym programem mieszkaniowym, czyli wykorzystywanych na potrzeby mieszkaniowe. Instalacja fotowoltaiczna może być zamontowana zarówno na budynku mieszkalnym, jak i na przynależącym do niego terenie lub budynku gospodarczym. Instalacja PV musi być wykonana na potrzeby własne gospodarstwa domowego. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać między innymi właściciele:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych i szeregowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 300 m2,
 • mieszkań w blokach i budynkach wielorodzinnych, jeżeli powierzchnia danego lokalu nie przekracza 150 m2.

W przypadku, gdy powierzchnia użytkowa przekracza dozwolone wartości, nadal można skorzystać z preferencyjnej stawki, ale tylko w części wydatku proporcjonalnym do limitu. Do pozostałej części należy zastosować stawkę standardową.

Przypisy

(1) Art. 3. pkt. 2a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, poz. 414) w brzmieniu: „Ilekroć w ustawie jest mowa o (...) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.”

(2) Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. 2018, poz. 2489).

(3) https://mojprad.gov.pl/, Informacje szczegółowe o programie „Mój Prąd” na oficjalnej stronie programu, dostęp w dniu 15.02.2021r.

(4) https://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/, Aktualności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dostęp w dniu 15.02.2021r.